English 回首頁 慈濟大學 網站地圖 空間配置 與我聯絡

學士後中醫學系

Ball 各學年度資料統計

s 館藏資源相關統計 (統計期間至: 2022年7月31日止)  
  
i.圖書(紙本+電子)東語: 9648 冊
                             西語: 52136 冊
                             合計: 61784 冊
ii.視聽資料: 1584 件
iii.期刊東語: 45 種 (現刊) 
           西語: 3 種 (現刊)
    電子期刊: 8410 種 (含免費)
iv.電子資料庫東語: 6 種
                       西語: 15 種
                       合計: 21 種
v.圖書借閱冊數: 2558 冊 (110學年度)
   圖書借閱人次: 1440 人次 (110學年度)